เช็คเวลาเรียน พฤติกรรม และคะแนนออนไลน์
กลับไปเทอม 1

นักเรียน ผู้ปกครอง: ตรวจสอบข้อมูล คลิกที่นี่
×

แนวทางการจัดกลุ่มวิชาเลือกเสรี

เพื่อให้การเลือกวิชาเลือกเสรีมีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความแตกต่างของแต่ละโรงเรียน ผู้พัฒนาระบบจึงได้จัดทำรูปแบบการกำหนดกลุ่มการเลือก ดังนี้

1. รูปแบบการเลือก section ละ 1 หน่วยกิต ดำเนินการดังนี้

1.1 แบ่งวิชาออกเป็นเซ็กชั่นๆ ละ 3 กลุ่ม เช่น section ที่ 1 คือ กลุ่ม 1-3 และ section ที่ 2 คือกลุ่มที่ 4-6 เป็นต้น (โปรแกรมจะจัดกลุ่มออกเป็น section โดยอัตโนมัติ)

1.2 หากโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนเลือกเพียง 1 หน่วย ก็จัดเพียง 1 section เท่านั้น โดยให้ กลุ่ม 1 และ 2 เป็นวิชา 0.5 หน่วยกิต กลุ่มที่ 3 เป็นวิชา 1 หน่วย รูปแบบนี้ถ้านักเรียนเลือกวิชาในกลุ่มที่ 1 จะต้องเลือกวิชาในกลุ่ม 2 ด้วย เพื่อให้ได้หน่วยครบ 1 หน่วย แต่ถ้านักเรียนเลือกวิชาในกลุ่ม 3 นักเรียนจะเลือกเพียงวิชาเดียว

2.รูปแบบการเลือก กลุ่มละ 1 รายวิชา ดำเนินการดังนี้

2.1 การจัดกลุ่มในแต่ละ section อย่าให้มีกลุ่มครบ 3 กลุ่ม คือกำหนดกลุ่มเพียง 1 หรือ 2 กลุ่ม เช่น มีเพียงกลุ่ม 1 กลุ่มเดียว หรือมีกลุ่ม 1 กับกลุ่ม 2 เท่านั้น

2.2 ถ้ามีมากกว่า 1 section ตัวอย่างการจัดกลุ่ม เช่น กลุ่ม 1, 2, 4, 5 , 7 เป็นต้น ตัวอย่างนี้ โปรแกรมจะแบ่งออกเป็น 3 section แต่นักเรียนต้องเลือกกลุ่มละ 1 วิชา รวมเป็น 5 วิชา

2.3 แต่ละกลุ่ม ไม่จำเป็นต้องมีน้ำหนักหน่วยกิตเท่ากัน เพราะรูปแบบนี้นักเรียนต้องเลือกกลุ่มละ 1 รายวิชาอยู่แล้ว

3.วิชาหรือกิจกรรมที่นักเรียนต้องเลือกทั้งช่วงชั้น หรือทุกระดับ ควรให้อยู่ใน section หรือกลุ่มหลังๆ เช่นกำหนดเป็น กลุ่มที่ 7 (โปรแกรมจัดจัดให้อยู่ใน section ที่ 3 อัตโนมัติ)

4.วิชาเลือกหรือกิจกรรมเลือกที่เป็นอิสระต่อกันในแต่ละระดับชั้น สามารถกำหนดลำดับของกลุ่มซ้ำกันได้ เช่น กลุ่ม 1 ของ ม.1 จะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม 1 ม.2

5.วิชาที่กำหนดให้เลือกได้ทั้งระดับ ให้ดำเนินการดังนี้

5.1 ให้ตัวที่ 2 ของรหัสวิชาเป็นเลข 0 เท่านั้น เช่น ก0727 หรือ T0001

5.2 ถ้านำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกประธานนักเรียน ให้กรอกข้อมูลในช่อง "จำกัดกี่คน" เป็น 9000 คนขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อไม่ให้แสดงจำนวนคนที่รับแล้วขณะนักเรียนเลือกนั่นเอง

โพสต์โดย: ผู้พัฒนาระบบ


Contact Developer

 • Developer #1: Suteerat Thipaksorn,Tel. 080 4595141
 • Developer #2: Thanaphon Wiavutthinan, Tel. 081 8788509
 • Website: www.ToSchool.in
 • E-mail: suteerat9@gmail.com, wtanapon@gmail.com

ความสามารถที่ปรับปรุงล่าสุด

 • ใหม่! ระบบบันทึกการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา เพื่อประมวลผล ตรวจสอบ ติดตาม
 • ใหม่! ระบบ หัก/เพิ่ม คะแนนพฤติกรรมนักเรียน ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบอัตโนมัติ
 • เป็น Responsive Web Design ใช้งานผ่านแท็บเล็ต และโทรศัพท์ได้อย่างสะดวก
 • เป็นระบบที่แยกฐานข้อมูลของแต่ละโรงเรียนออกจากกัน มีอิสระในการจัดการข้อมูล
 • เช็คชื่อง่าย เร็ว เพียงการคลิกหรือแตะ โดยไม่ต้องพิมพ์
 • พิมพ์ ปพ.5 ที่รายงานค่าสถิติได้อย่างครบถ้วน สั่งพิมพ์เข้าเล่มได้เลย
 • สามารถโอนคะแนนไปยังเว็บ SGS ได้อย่างรวดเร็วจากเว็บสู่เว็บ ลดการทำงานซ้ำซ้อน
 • นักเรียนเลือกวิชาเลือกเสรี กิจกรรมชุมนุม แบบออนไลน์
 • ผู้ปกครองและนักเรียน ตรวจสอบการขาดลา คะแนนพฤติกรรม และผลการเรียนได้ลึกถึงระดับคะแนนย่อย (ตั้งค่าการแสดงผลได้)
 • ครูที่ปรึกษาตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนในที่ปรึกษาได้
 • โรงเรียนตรวจสอบการขาดเรียน ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ผู้ที่ยังไม่เลือกเสรี/ชุมนุม และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • แสดงสถิติการเข้ามาตรวจสอบข้อมูลของนักเรียน และผู้ปกครอง
 • แสดงสถิติการขาดลาของนักเรียนอย่างละเอียด พร้อมแสดงกราฟ
 • การพัฒนาต่อยอด! ระบบตรวจสอบและติดตามจากต้นสังกัด ได้แก่ สพม.หรือ ศธจ.แบบเวลาจริง (real time)

Contact Administrator

ติดต่อโรงเรียน

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน:
 • รองฝ่ายพัฒนาวิชาการ:
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน:
 • ผู้ดูแลระบบ: