ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญาในการใช้งานระบบ ToSchool ฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง นายธนพล ไวยวุฒินันท์ (หรือ "เรา") และผู้บริหารสถานศึกษา (หรือ "ผู้ใช้" หรือ "ท่าน") สัญญาฉบับนี้ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งานระบบ ToSchool ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ ToSchool ใด ๆ ก็ตามของท่าน (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์" หรือ "บริการ")

บัญชีผู้ใช้และสมาชิก

หากท่านได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์หรือมอบหมายให้เราเป็นผู้สร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ ทั้งรูปแบบรายบุคคลหรือหมู่คณะ ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของบัญชี ของท่านและท่านต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานบัญชีหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น เราอาจมีการสังเกตการณ์และตรวจสอบบัญชีใหม่ก่อนที่ท่านจะลงชื่อเข้าใช้และใช้บริการของเรา ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อบัญชีของท่านถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเมื่อมีการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของท่าน

เนื้อหาของผู้ใช้งาน

เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ (หรือ “เนื้อหา”) ที่ท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์เพื่อการใช้บริการ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง คุณภาพ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมและความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการใช้เนื้อหาที่นำส่งทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เราอาจสังเกตการณ์และตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ท่านนำส่งหรือสร้างขึ้นจากการบริการโดยตัวท่าน การใช้งานเว็บไซต์ โดยท่าน ไม่ถือเป็นการอนุญาตเราในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของท่าน เพื่อการค้า การตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่มีคล้ายกันเว้นแต่ท่านจะให้การอนุญาตแก่เราเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ท่านให้สิทธิแก่เราในการเข้าถึง คัดลอก แจกจ่าย จัดเก็บ ส่ง จัดรูปแบบใหม่และแสดงเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้ของท่านตามที่กำหนดไว้สำหรับ วัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่านเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดนโยบายของเรา ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายในทางใดทางหนึ่งต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขตามดุลยพินิจของเราโดยไม่เป็นการจำกัดการรับรองและการรับประกัน ที่เราได้กำหนดไว้

การเรียกเก็บเงินและชำระเงิน

ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินเพิ่มของบัญชีการใช้งานของท่านตามค่าธรรมเนียม เงินเพิ่ม และข้อกำหนดเรื่องการเรียกเก็บเงิน ตามรายการในใบเสนอราคาที่เราทำความตกลงไว้กับท่านเมื่อถึงครบกำหนดชำระ

หากท่านเป็นสมาชิกเดิมที่เคยใช้บริการของเราในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และท่านได้ดำเนินการขอต่ออายุการใช้งานสำหรับปีการศึกษาปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี) ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไข รุ่นของผลิตภัณฑ์ และราคาที่ท่านได้เคยทำคำสั่งซื้อไว้ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา หรือ จัดทำขึ้นมาใหม่ในปีการศึกษาปัจจุบัน และท่านจะสามารถใช้บริการของเราสำหรับปีการศึกษาปัจจุบันได้เมื่อเราได้ดำเนินการต่ออายุให้ท่านเรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากท่านไม่ได้ดำเนินการต่ออายุ และ/หรือ ชำระเงินค่าธรรมเนียม ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านยินยอมสละสิทธิหรือระงับสิทธิการชำระค่าธรรมเนียมในราคาเดิมที่เคยได้รับในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา หรือราคาโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกเดิมที่ปรากฏอยู่ในใบต่ออายุการใช้บริการ หลังจากที่ท่านถูกระงับสิทธิแล้วแต่มีความประสงค์ต้องการใช้งานระบบ ToSchool ต่อไป ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก ตามราคาที่กำหนดไว้ของปีการศึกษาปัจจุบันสำหรับสมาชิกใหม่

นโยบายการคืนเงิน

เนื่องจากเว็บไซต์ของเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้และไม่สามารถเพิกถอนหลังจากที่เราจัดกระทำข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ส่งให้เราเพื่อนำเข้าเว็บไซต์ และท่านได้จัดทำบัญชีผู้ใช้และสมาชิกหรือท่านได้มอบหมายให้เราเป็นผู้ดำเนินการให้ท่านแล้วถึงแม้บัญชีผู้ใช้จะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ตาม เราจึงขอสงวนสิทธิในการคืนเงินให้กับท่านหลังจากที่ได้ทำการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งท่านรับทราบก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ บนเว็บไซต์แล้ว โปรดอ่านรายละเอียดการบริการอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจทำการสั่งซื้อ

ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล

ในบางโอกาส ข้อมูลบนเว็บไซต์ อาจมีข้อผิดพลาด เช่น มีการสะกดผิด ความไม่ถูกต้องของข้อมูล ความไม่ครบถ้วน หรือการละเว้นในบางจุด ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายและข้อเสนอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ

บริการของบุคคลที่สาม

ขอให้ท่านคำนึงเอาไว้ว่าการที่ท่านอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าใช้เว็บไซต์ ทางเราจะไม่ขอรับรองหรือมีหน้าที่หรือรับผิดชอบ และไม่ขอให้คำรับรองสำหรับบริการอื่นดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงเนื้อหาหรือวิธีที่บุคคลเหล่านั้นจัดการกับข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ท่านขอสละสิทธิ์โดยไม่เปลี่ยนแปลงว่าจะไม่เรียกร้อง จากเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลที่สาม

การรับประกันระยะเวลาที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เราเสนอบริการที่รับประกันระยะเวลาที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่อยู่ในอัตราร้อยละ 95 จากระยะเวลาที่ทำงานได้ต่อปีการศึกษา หากเราไม่รักษาไว้ซึ่งการรับประกันระยะเวลาที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในปีนั้น ที่เกิดขึ้นหรือเป็นความบกพร่องโดยเรา ทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานบริการของเราได้ตามประสิทธิภาพที่กำหนดโดยเรา ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อขอหยุดใช้บริการและร้องขอเงินจากค่าธรรมเนียม บริการของท่านในปีดังกล่าวได้ ตามจำนวนเงินคืนที่คำนวณจากระยะเวลาจำนวนเดือนที่เหลือของปีการศึกษานั้น ๆ ไปหารจำนวนเงินค่าธรรมเนียม ที่ท่านได้ชำระไว้ทั้งสิ้น การรับประกันระยะเวลาที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจะไม่รวมความขัดข้องของการบริการที่เกิดขึ้นโดย

(1) การดูแลรักษาหรือซ่อมแซมตามช่วงระยะเวลาที่เราอาจดำเนินการเป็นครั้งคราว
(2) ความขัดข้องที่เกิดขึ้นโดยท่านหรือจากการกระทำของท่าน
(3) ไฟฟ้าขัดข้องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานหลักของบริการ
(4) ได้เกิดขึ้นโดยเหนือการควบคุมของเราหรือมีเหตุผลว่าเราไม่สามารถคาดหมายได้

การสำรองข้อมูล

เราทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์และเนื้อหาไว้เป็นประจำและเราจะกระทำอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ทำการสำรองนั้น มีความครบถ้วนและถูกต้องที่สุด ในกรณีที่มีความขัดข้องในฮาร์ดแวร์หรือเกิดความสูญหายในข้อมูล เราจะทำการกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้อย่างเร่งด่วน เพื่อทำให้ผลกระทบหรือช่วงเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ (downtime) มีอัตราที่ลดลง

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

แม้ว่าเว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น เราไม่ได้อนุมัติโดยเป็นนัยยะ ร่วมกัน สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือเป็นเครือเดียวกันกับเว็บไซต์อื่น ที่ได้มีการเชื่อมต่อไม่ว่าจะทางตรงหรืออ้อม เว้นเสียแต่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะไว้ในที่นี้ เราไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือประเมิน และเราไม่ขอรับรองในข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลใด ๆ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์อื่นนั้น เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อการกระทำ ผลิตภัณฑ์ บริการและเนื้อหาของบุคคลอื่น ๆ ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบการชี้แจงทางกฎหมายและเงื่อนไขในการใช้งานของเว็บไซต์ใด ๆ ที่ท่านได้เชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดในการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

ข้อห้ามในการใช้งาน

นอกจากข้อตกลงอื่นที่ได้กำหนดไว้ภายใต้สัญญา ห้ามมิให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาในลักษณะดังนี้

(1) เพื่อวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
(2) ชักชวนหรือสนับสนุนผู้อื่นให้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย
(3) ละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือรัฐ
(4) กระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
(5) คุกคาม ล่วงละเมิด ดูหมิ่น ทำร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ รสนิยมทางเพศศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิดหรือความทุพพลภาพ
(6) นำส่งข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูล
(7) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นที่จะหรืออาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต
(8) เก็บรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือบริการในระบบ ToSchool
(9) การส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) การหลอกลวงโดยใช้อีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ปลอม (phish) การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง การเข้าชมเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อโจรกรรมข้อมูลผู้ใช้ (pharm) แอบอ้างเป็นผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล (pretext) การใช้โปรแกรม เก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ (spider) การเก็บรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ (crawl) หรือการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อนำมาใช้งาน (scrape)
(10) เพื่อวัตถุประสงค์ในทางอนาจารหรือผิดศีลธรรม หรือ
(11) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะทางด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการหรือใช้เว็บไซต์ใด ๆ ของท่านจากการฝ่าฝืนการใช้งานที่ต้องห้าม

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สัญญานี้จะไม่เป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของเรา หรือบุคคลที่สามไปให้แก่ท่าน โดยสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ ในทั้งหมดของทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งไม่จำกัดไว้เพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในความลับทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดจะยังคงอยู่ (ในระหว่างคู่สัญญา) กับเราแต่เพียงผู้เดียว เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก และโลโก้ทั้งหมดที่ถูกใช้เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือบริการของเราหรือเว็บไซต์ที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ ToSchool เป็นเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายทางการค้าของเรา

การสงวนสิทธิในการรับประกัน

ท่านยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์ บริการ หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ที่ทางเราได้จัดขึ้น เป็นการที่ท่านยอมรับ ความเสี่ยงเองแต่เพียงผู้เดียว ท่านยอมรับว่าบริการดังกล่าวจัดเตรียมมีให้ในรูปแบบ "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" เราขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่เกิดเหตุละเมิดการใช้งาน เราไม่รับประกันว่าบริการจะตรง ตามความต้องการของท่านหรือบริการจะไม่ขัดข้อง ใช้ได้ตลอดเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

ท่านไม่สามารถแก้ไข พิมพ์ หรือทำสำเนาในส่วนใดของเว็บไซต์ การนำบางส่วนของเว็บไซต์ ไปรวมเข้ากับงานอื่น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสื่อพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นใดก็ตาม หรือนำบางส่วนของเว็บไซต์ ไปรวมไว้ในเว็บไซต์อื่นในรูปแบบการฝังไว้ในเว็บไซต์ (embedding) แบ่งไว้เป็นส่วนในหน้าเว็บไซต์ (framing) หรือวิธีการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ชัดแจ้งจากเรา จะถือเป็นสิ่งต้องห้ามในการกระทำ

ท่านจะต้องไม่ทำการอัปโหลดเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ฉ้อฉล อนาจาร หมิ่นประมาท คุกคาม ล่วงล้ำในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือทางอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านจะต้องไม่ทำการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือบริษัทอื่น

ท่านจะต้องไม่ทำการอัปโหลดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโค้ดอื่นใดที่จัดทำขึ้นเพื่อทำให้เกิดความขัดข้อง เสียหาย หรือจำกัดระบบการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ ในการนำส่งหรืออัปโหลดไฟล์บนเว็บไซต์ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เรา ในการนำออกซึ่งไฟล์ใด ๆ ในเวลาใด ๆ ก็ได้

การระงับข้อพิพาท

การเริ่มทำ ตีความ และการปฏิบัติภายใต้สัญญาฉบับนี้และข้อพิพาทที่ได้เกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้จะต้องตกอยู่ภายใต้วิธีการพิจารณากฎหมาย แห่งราชอาณาจักรแห่งไทยโดยไม่ต้องคำนึงถึงความขัดแย้งทางกฎหมายและกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยตามที่สามารถกระทำได้ เขตอำนาจศาลและสถานที่เดียวสำหรับการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทในเรื่องของสัญญานี้ให้อยู่ในเขตอำนาจศาล แห่งราชอาณาจักรแห่งประเทศไทยและท่านจะนำข้อพิพาทเข้าสู่เขตอำนาจศาลดังกล่าว

การโอนสิทธิ

ท่านจะต้องไม่ทำการโอน ขายต่อ อนุญาตช่วง หรือทำการโอนย้ายหรือมอบหมายในสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ของท่านที่ได้กำหนดไว้ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเรา โดยที่ความยินยอมของพวกเรานั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวอย่าง ไม่มีเงื่อนไขอื่นใด การโอนสิทธิหรือโอนย้ายใด ๆ ดังกล่าวจะต้องเป็นโมฆะและไม่มีผล

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขสัญญาฉบับนี้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือบริการในเวลาใดก็ได้ โดยจะมีผลทันทีเมื่อได้ทำการเผยแพร่ สัญญาฉบับล่าสุดลงบนเว็บไซต์ โดยเราจะทำการระบุวันที่มีการแก้ไขลงไว้ข้างใต้ของสัญญา การเข้าใช้งานเว็บไซต์ หลังจากที่มีการแก้ไขดังกล่าว จะถือเป็นการที่ท่านได้ยินยอมในการแก้ไขนั้น ๆ

การยอมรับในข้อตกลง

ท่านยอมรับและรับทราบว่าท่านได้อ่านสัญญาฉบับนี้และยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าว ในการใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการย่อมถือว่าท่านได้ยินยอมที่จะผูกพันกับสัญญาฉบับนี้ หากท่านไม่ยินยอมในข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิในการใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ หรือบริการดังกล่าว

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้หรือมีข้อสงสัยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

    คุณธนพล ไวยวุฒินันท์
    
    114/1 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
    
    อีเมล wtanapon@gmail.com
    
    หมายเลขโทรศัพท์ 0818788509
  

หรือ

  คุณสุธีรัชต์ ทิพย์อักษร
  
  368 หมู่ 5 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
  
  อีเมล suteerat9@gmail.com
  
  หมายเลขโทรศัพท์ 0804595141
  

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565