• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

 

เว็บ ToSchool.in ให้บริการอะไรบ้าง?

บริการเช็คเวลาเรียน

จุดเริ่มต้นของเว็บ ToSchool.in คือการพัฒนาระบบเช็คเวลาเรียนออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน เพราะสามารถเช็คชื่อนักเรียนในชั้นเรียนผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน

การเช็คชื่อนักเรียนก็จะทำอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากเลือกวิชาและระดับชั้น ห้องที่ กำหนดวันที่ คาบที่ จากนั้นก็จะเลือกรายการ ขาด ลาป่วย หรือลากิจ เฉพาะนักเรียนที่ไม่มาเท่านั้น แล้วคลิกส่งข้อมูล ถ้านักเรียนมาครบก็คลิกส่งข้อมูลได้ทันที ทำให้เกิดความรวดเร็วในการเช็ค

จะเห็นว่าการเช็คชื่อไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อความใดๆ ใช้เพียงเมาส์ หรือถ้าเป็นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนก็ใช้นิ้วจิ้ม เท่านี้ก็ทำงานได้อย่างราบรื่นแล้วครับ

ข้อมูลที่ครูเช็คชื่อนักเรียนในแต่ละวันก็จะส่งออกเป็นสารสนเทศได้อย่างหลากหลาย เริ่มจาก จัดพิมพ์เป็น ปพ.5 การรายงานที่แยกเป็นสัดส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ปกครองและนักเรียน ส่วนของครูผู้สอน และส่วนของผู้บริหาร แต่ละส่วนก็จะมีรายงานที่หลากหลายรูปแบบ เช่น รายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 หรือ 60 รายงานประวัติการเช็คชื่อของครู รายงานประวัติการขาดเรียนของนักเรียน เป็นต้น

บริการบันทึกคะแนน

การบันทึกคะแนนนักเรียนเป็นโครงการลำดับที่ 2 ต่อยอดจากการเช็คเวลาเรียน การบันทึกคะแนนสามารถบันทึกได้ตั้งแต่คะแนนรายจุดประสงค์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คะแนนด้านความรู้ คะแนนด้านทักษะกระบวนการ และคะแนนด้านคุณลักษณะ แต่ละกลุ่มจะแบ่งย่อยออกเป็น 10 ช่อง จึงทำให้จัดทำคะแนนได้อย่างละเอียดเลยทีเดียว นอกจากนี้ก็จะมีช่องบันทึกคะแนนสอบกลางภาคและสอบปลายภาค

การบันทึกคะแนนก็จะทำได้อย่างสะดวก เมื่อป้อนคะแนนแล้วกดแป้น enter ก็จะกระโดดไปยังช่องถัดไปทันทีเพื่อให้การป้อนไม่หยุดชะงักจากการใช้เมาส์ มีระบบการป้องกันการป้อนคะแนนผิดพลาด ทั้งการป้อน การรวมคะแนน 

เมื่อป้อนคะแนนเรียบร้อยก็สามารถสั่งตัดเกรดแบบอัตโนมัติได้ทันที กรณีที่นักเรียนบางคนได้เกรด ร หรือ มส ก็สามารถแก้ไขโดยการป้อนเกรดนักเรียนรายคนได้ ถ้ามีกรณีการสั่งตัดเกรดอัตโนมัติซ้ำๆ อีก นักเรียนที่ได้เกรด ร หรือ มส เกรดก็จะไม่ถูกแก้

คะแนนของนักเรียนแต่ละรายวิชาสามารถจัดพิมพ์เป็น ปพ.5 ได้เช่นเดียวกันกับการเช็คเวลาเรียน

โครงการที่กำลังดำเนินการ

โครงการลำดับที่ 3 ที่กำลังดำเนินการคือการให้บริการจัดทำตารางสอนออนไลน์ โดยจะทำให้เป็นตารางสอนที่ทำได้เร็วและสะดวกที่สุด รายละเอียดยังไม่ขอเปิดเผยในตอนนี้ครับ

คิดค่าบริการอย่างไร?

เราคิดค่าบริการตามจำนวนนักเรียนครับ ในอัตราคนละ 5 บาทต่อปี ฟรีการอัปเดทและเพิ่มเติมโปรแกรมตลอดอายุการใช้งาน ทำสัญญาเป็นรายปี อัตราค่าบริการเมื่อเทียบกับความสามารถและประโยชน์ของโปรแกรมถือว่าถูกมากครับ โรงเรียนขนาดเล็กก็จ่ายน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ถือว่ายุติธรรมดีครับ

หากทำสัญญาเป็นเขตพื้นที่การศึกษา หมายความว่าใช้ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่นั้นๆ อัตราค่าบริการก็จะถูกลงครับ

ติดต่อเรา

หากโรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่ใดสนใจ กรุณาติดต่อมาที่:

คุณสุธีรัชต์ ทิพย์อักษร โทร.088-581-4687

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Blue Flower