เว็บเช็คชื่อ เช็คพฤติกรรม และบันทึกคะแนนออนไลน์

Filter:

Responsive Web Design

คุณสามารถเรียกใช้เว็บแอพพลิเคชันนี้ ได้ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลา...

Limit

มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และแบ่งหน้าที่ความรับผิดอย่างเหมาะสม...

Filter

มีระบบการกรองข้อมูล ทำให้การดำเนินการจัดการข้อมูลต่างๆ มีความกระชับ เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการแบบเฉพาะเจาะจง ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว...

Clean and Clear

การออกแบบและการเลือกใช้เทมเพลทที่เน้นสีขาวเทา ดูสะอาดตา ไม่รกและหนาแน่นจนเกินไป ไม่ใช้สีฉูดฉาด หน้าจอมีความเป็นมิตรกับผู้ใข้งาน...

Statistic

มีการแสดงค่าสถิติที่ช่วยให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก้ปัญหาผู้เรียนขาดเรียนได้อย่างตรงเป้าหมายมากที่สุด เฝ้าระวังผู้เรียนได้ตลอดเวลา...

Graph

มีกราฟแสดงการเปรียบเทียบการขาดเรียนระหว่าง ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ช่วยให้เห็นประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาผู้เรียน ได้อย่างชัดเจน...

Me
Me

About Me

เว็บแอพพลิเคชันการเช็คชื่อและบันทึกคะแนนออนไลน์ ได้ถูกพัฒนามากว่า 4 ปี จึงการันตีได้ว่าสามารถใช้งานได้จริง เพราะผ่านการทดลองใช้และถูกปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด การออกแบบฐานข้อมูลที่แยกกันอย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกันของแต่ละโรงเรียนที่เป็นสมาชิก ประกอบกับการออกแบบตารางข้อมูล ที่มีจำนวนฟิลด์ไม่มาก ทำให้มีความรวดเร็วในการโหลดข้อมูลแต่ละครั้ง ขั้นตอนในการจัดกระทำข้อมูลก็ไม่มีความยุ่งยาก การเช็คชื่อหรือการบันทึกคะแนนแต่ละครั้งใช้เวลาน้อย นอกจากนี้ยังได้ออกแบบการรายงานผลที่ครอบคลุมกับความต้องการ เช่น การตรวจสอบการขาดเรียนของผู้ปกครองและนักเรียน การรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 และ 60 โดยอัตโนมัติ การจัดพิมพ์ ปพ.5 ที่รายงานค่าสถิติได้อย่างสมบูรณ์ และรูปแบบตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่สำคัญคือสามารถ โอนคะแนนต่างๆ ไปยังเว็บ SGS ได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย...

เช็คชื่อง่าย เร็ว ไม่ต้องพิมพ์ เพียงแค่คลิกหรือแตะไม่กี่ครั้งเท่านั้น

วิดีโอแนะนำวิธีการโอนคะแนนจาก toSchool.in ไปยัง SGS

ใหม่ล่าสุด เพิ่มเติมระบบเช็คพฤติกรรมออนไลน์
ยืดหยุ่น ขั้นตอนน้อย รูปแบบรายงานหลากหลาย
ดึงคะแนนพฤติกรรมมาใช้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการได้

ความสามารถที่ปรับปรุงล่าสุด

Contact Me

suteerat9@gmail.com

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์

สุธีรัชต์: 080 459 5141, ธนพล: 081 878 8509

Template by w3.css